Skupina Pivka v letu 2011 do pozitivnih rezultatov s pomočjo sinergij, višje kakovosti, izvozne usmeritve ter inovativnosti in razvoja novih produktov

06 julij 2012

Leto 2011 je bilo za Poslovno skupino Pivka, pod okriljem katere poslujeta Pivka d.d. in Delamaris d.o.o., še zahtevnejše kot leto poprej. Razmere v živilsko predelovalni industriji so se namreč dodatno zaostrile. Podražitve osnovnih surovin, plačilna nedisciplina in prodajna politika velikih trgovskih sistemov ter manjša kupna moč potrošnikov so poslovanje Pivke in Delamarisa še otežili. Kljub temu so marsikatero situacijo uspešno obvladali in iz nje iztržili kar največ. Poslovanje so sklenili pozitivno, a žal pod pričakovanji, saj zastavljenih finančnih načrtov niso uspeli v celoti izpolniti. V letu 2011 so tako skupaj ustvarili več kot 470.000 evrov dobička. K doseženemu so prispevale ustvarjene sinergije, inovativnost in razvoj novih izdelkov, izvozna naravnanost obeh družb, uspešna racionalizacija poslovanja ter višja kakovost izdelkov.

"Časi, v katerih danes poslujemo, niso enostavni. In tega se še kako dobro zavedamo. Upravičeno smo ponosni, da kljub zaostrenim finančnim razmeram ohranjamo zelene številke ter da kljub racionalizaciji poslovanja ohranjamo delovna mesta. Leto 2012 nam je in nam še bo prineslo marsikateri izziv, a smo pripravljeni, da se z njimi soočamo. Pri tem se osredotočamo na višjo produktivnost ter razvoj novih produktov, ki so nujni, da ohranjamo stik s trgom. Še naprej velik poudarek dajemo tujim trgom in novim prodajnim kanalom v obliki širitve maloprodajne mreže. Da bomo pri vsem tem kar najbolj uspešni, v obeh podjetjih delujemo racionalno, aktivni smo pri ohranjanju lokalne prodaje, hkrati razmišljamo globalno," izpostavlja Janez Rebec, predsednik uprave Pivka d.d. in direktor Delamarisa d.o.o.

Pivka d.d. v poslovnem letu 2011

Med pomembnejše dejavnike, ki so vplivali na poslovanje Pivke d.d. v letu 2011 poleg povišanja cen osnovnih surovin (koruze, soje, olja), ki so se v prvem polletju 2011 dvignile celo do 70 %, štejejo še dvig prepoznavnosti, za kar je poskrbela uspešna kampanja »Višja kakovost« pivškega mesa in izdelkov, ki se je odrazila tudi skozi prodajne rezultate. K doseženim rezultatom so botrovale še poslovne odločitve kot sta osredotočenost na zahtevnejše kupce na tujih trgih, predvsem v Avstriji, ter velik poudarek razvoju novih produktov. Čisti prihodek od prodaje so tako v primerjavi z letom 2010 uspeli povečati za 5,8 % - znašal je približno 33 mio evrov, kar je še vedno nekoliko pod načrti. Kljub večjim prihodkom pa zaradi zaostrenih razmer žal tudi niso uspeli doseči dobička iz leta 2010 - ustvarili so 163.342 evrov dobička, kar je več kot 25 % oz. četrtino manj kot leto pred tem.

Prihodki od prodaje na domačem trgu v Pivki predstavljajo 85,5 % skupnih prihodkih od prodaje. Njihovi najpomembnejši kupci so veliki trgovski sistemi, ki delujejo na slovenskem trgu, v lastni maloprodajni mreži, ki združuje 6 trgovin, pa ustvarijo 10,5 % skupne prodaje. Na tujih trgih so prodali za 4,8 mio evrov, kar predstavlja 14,5 % celotnih prihodkov. Od tega so slabo tretjino (31 %) ustvarili na trgih EU, preostali delež prodaje v tujini pa so ustvarili na trgih izven EU, kjer so beležili 10,6 % rast prihodkov. Najpomembnejši tuji kupci prihajajo iz področja JV Evrope (68,5 % vseh tujih kupcev), preostale kupce pa predstavljajo podjetja s področja EU.

Delamaris d.o.o. v poslovnem letu 2011

Delamaris je v letu 2011 prvi vrsti zaznamovalo pomanjkanje osnovne surovine - skuše, ter posledično njena visoka cena, ki se je povečala tudi do 60 %. V drugi polovici leta so opazili občuten upad prodaje zaradi padca kupne moči. Kupci so zato pogosteje posegali po izdelkih diskontnih prodajalcev. V nastali situaciji se je Delamaris osredotočil na najbolj dobičkonosne programe (riba z zelenjavo in paštete) ter k vzpostavitvi novih poslovnih kontaktov v Nemčiji, Švici, na Madžarskem in Kitajskem. S sprejetimi ukrepi so čisti prihodkov od prodaje v primerjavi s poslovnim letom 2010 uspeli povečati za 3,6 %, kljub temu pa so ustvarili dobiček, ki je nižji od leta prej in znaša nekaj več kot 310.000 evrov. Tako so poslovanje sicer sklenili pozitivno, a žal pod pričakovanji.

S prodajo so ustvarili 11,1 mio evrov čistih prihodkov. V Sloveniji so beležili 5,6 mio evrov, kar je za 1,8 % manj kot leta 2010; na tujih trgih pa 5,5 mio EUR (3,8 mio evrov na trgih EU; izven EU pa 1,7 mio evrov). Prodajo na trgih EU so povečali za 11 %, k čemer je največ prispevala Avstrija, kjer so vodili aktivnejšo prodajno politiko. Pomembni ostajajo tudi trgi izven EU, kjer so zaznali 7 % rast prodaje. Najpomembnejši tuji kupci prihajajo iz EU in predstavljajo več kot 70 % realizacije v tujini. Skoraj 30 % delež pa predstavljajo kupci s področja JV Evrope ter Avstralije, Rusije, ZDA, Norveške in Švice.Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!